Соработка

Соработка:

 • Мрежа на консултантски куќи АГРОКОНСАЛТИНГ;
 • Меѓународен фонд за развој на земјоделството (ИФАД);
 • Банки и штедилници во Република Македонија;
 • Научни институции (Факултети, лаборатории и институти);
 • Невладини организации (НВО) и Земјоделски здруженија;
 • Федерација на фармерите во Република Македонија (ФФРМ);
 • Проект за поддршка на земјоделските здруженија (СФАРМ);
 • Министерство за Земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија (МЗШВ);
 • Агенција за поттикнување и развој на земјоделството (АПРЗ);
 • Програма за поддршка на советодавните услуги во земјоделството (МААСП).
 • Агенција за подршка на претприемништво (АППРМ)

Партнери:

 • Вигнест Република Италија
 • ПС – Комерц,Лазаревац, Крушевац Република Србија
 • Клиенти:
 • АД Венец, Долни Дисан – Неготино
 • Винарија Плодомакс Гевгелија
 • Винарија Винарис Кавадарци
 • Винарија Бујук с. Дабниште, Кавадарци
 • Флорастат Скопје