ИПАРД

 • Подготвува Деловен план според барањата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (ИПАРД)
 • Дава поддршка при собирањето на потребната докумемнтација заради аплицирање на јавните повици поврзани со ИПАРД
 • Дава совети за соодветно имплементирање на помошта добиена преку ИПАРД
 • Советодавни услуги и поддршка при имплементација на меѓународни стандарди (пр. EUREPGAP, HACCP и сл.);
 • Посредување при регистрација на индивидуални земјоделски производители;
 • Организирање на обуки за индивидуални земјоделски производители на различни теми, на пример:
  • воведување на книговодство на фарма;
  • обезбедување на стандардизирано земјоделско производство;
  • сите фази од процесот на земјоделско производство и сл.