Услуги

Друштвото „Агроконсалтинг КОЦЕВ“ ги нуди следните услуги:

 • Подготовка на бизнис план за реализација на инвестиции од областа на примарното земјоделско производство и преработка на земјоделски производи и добивање на кредит од банки/штедилници
 • Врши посета на лице место на планираната инвестиција
 • Врши анализа на одржливоста на Вашата бизнис идеа
 • Врши финансиска анализа на економската одржливост на предложениот проект и пресметка на економските индикатори
 • Дава совети за подобрување на оправданоста на инвестицијата
 • Развивање и осмислување на бизнис идеа во областа на примарното производство и преработката на земјоделски производи.
 • Обезбедување на разни видови на финансиска поддршка за заинтересирани апликанти преку:
  • Програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на Владата на Република Македонија
  • ИПАРД Програмата за поддршка на земјоделството и руралниот развој на Европска Унија
  • Кредити од финансиски институции наменети за поддршка на земјоделството и руралниот развој
  • Советодавни услуги на Индивидуални земјоделски производители/Преработувачки капацитети заради обезбедување на средства од претпристапните ЕУ-ИПАРД фондови наменети за поддршка на земјоделството во Република Македонија. Прочитај повеќе…