Контакт

Седиште:
ул. Шишка 154, 1430 Кавадарци, Македонија

Канцеларија:
Бул. Видое Смилевски Бато 12/2-24, 1000 Скопје, Македонија
Тел./факс: + 389 (0)2 2 444 788

Контакт:
Зоран Коцев
Мобилен: +389 70 239 234
емаил: z.kocev@agrokonsalting-kocev.com.mk
info@agrokonsalting-kocev.com.mk