• Консултантски услуги за воспоставување на организациска структура за управување со ИПА
 • Обуки за управување со ИПА, ПРАГ правила за набавки и правила за спроведување на проекти финансирани од И
 • Поддршка во спроведување на ИПА проекти.
 • Подготовка на апликации за користење на средства од ИПАРД Програмата
 • Управување со ИПАРД Проекти
 • Бизнис планови за Фонд за иновации
 • Бизнис планови за обезбедување на кредити од деловни банки
 • Бизнис планови за користење на Програмата за самовработување
 • Бизнис планови за обезбедување на државно земјоделско земјиште под закуп
 • Набавка на овошни садници и лозови калеми
 • Советодавни услуги за подигање на лозови и овошни насади

 • Обезбедуваме консултантски услуги за воспоставување на организациска структура за управување со ИПА. Воспоставување на внатрешен систем на контрола, оптимизација на работните процеси и односите помеѓу телата вклучени во системот заради поуспешно користење на ИПА средствата и поголема апсорбција на ЕУ фондовите.
 • Спроведуваме обуки за управување со ИПА, ПРАГ правила за набавки и правила за спроведување на проекти финансирани од ИПА. Обуките вклучуваат основни и напредни сесии за правилата на спроведување на ИПА проектите, можности за финансирање и добро управување со ИПА фондовите.
 • Даваме поддршка во спроведување на ИПА проекти. Обезбедување на поддршка во текот на имплементацијата на проектите, професионални советодавни услуги во однос на проектен менаџмент и добро финансиско управување на грант договори и друг тип на проекти.
 • Бизнис планови за Фонд за иновации. Обезбедуваме поддршка во развивање на бизнис идеја, финансиска анализа и подготовка на апликации за предлог проекти заради обезбедување на финансиска поддршка од Фондот за иновации. Даваме целосна поддршка во подготовка на потребната документација за аплицирање.
 • Бизнис планови за кредити од банки. Развивање на бизнис идеја, подготовка на економска и финансиска анализа, проценка на трошоците, дизајнирање ефективни мерки за поддршка на бизнисите, анализа на пазарот, анализа на развојните можности и придобивки од предложената бизнис идеја.
 • Бизнис планови за самовработување. Дел сме од Каталогот на советници на Агенцијата за претприемништво (АППРСМ) задолжени за подготовка на бизнис план, вклучувајќи и финансиска анализа на апликанти во рамките на „Програмата за самовработување“ која е дел од активните мерки за вработување.
 • Аплицирање за ИПАРД Проекти. Обезбедуваме поддршка во развивање на бизнис идеја, финансиска анализа и подготовка на апликации за предлог проекти заради обезбедување на финансиска поддршка од ИПАРД Програмата. Даваме целосна поддршка во подготовка и прибирање на потребната документација за аплицирање.
 • Набавка на овошни садници и лозови калеми. Ние сме овластени увозници на саден материјал – овошни садници и лозови калеми од сертифицирани производители од Балканот и Европските земји.
 • Бизнис планови за обезбедување на државно земјоделско земјиште под закуп. Анализа на локации, анализа на предлог инвестиција, подготовка на бизнис план за апликанти за земање на земјоделско земјиште под закуп и обезбедување на поддршка во подготовка на потребната документација.
 • Управување со ИПАРД Проекти. Даваме поддршка во спроведување на одобрени инвестиции за финансирање преку ИПАРД Програмата во сите фази на проектот.
 • Советодавни услуги за подигање на лозови и овошни насади. Обезбедување на советодавни услуги и водење на процесот на подигање на насади, анализа на почва и избор на вид

Нашата локација