Зоран Коцев

Експерт за консултантски услуги во земјоделството и ИПАРД фондови
ПОЗНАВАЊА
 • Примарно земјоделско производство;
 • Преработка на земјоделски производи;
 • Имплементација на стандардите за производство на здрава храна:ГЛОБАЛГАП и ХАССАП;
 • Обезбедување на средства од програмите на владата за подршка на земјоделството;
 • Организирање на обуки од областа на земјоделството.
ПОДРАЧЈА НА СОВЕТУВАЊЕ
 • Советување и изработка на деловен план за мали и средни претпријатија;
 • Поддршка при развивање, обликување и проверка на деловна идеа;
 • Советување во областа на развојните програми и можности за финансирање;
 • Советување во областа на производството, технологијата и квалитетот;
 • Стратегиско и деловно планирање;
 • Помош во управување со компанијата;
 • Организациски развој;
 • Финансиска анализа;
 • Управување со ланец за снабдување, логистика и планирање;
 • Развој на нов производ;
 • Подготовка за HACCP и подготовка за EurepGap.
ИСКУСТВО
 • Познавање од областа на земјоделското производство и преработка на земјоделски производи;
 • Познавање од областа на стандардите за производство на здрава храна како во примарното производство (ГЛОБАЛГАП) така и во преработката на земјоделски производи (ХАССАП);
 • Познавање во подготовка на бизнис план за фармери, развивање на бизнис идеа, стратешко планирање и советување од областа на земјоделството;
 • Познавање од областа на воспоставување на пазарни врски (кооперантски односи) во секторот земјоделство (примарно земјоделско производство и преработка на земјоделски производи);
 • Познавање од областа на водење матично книговодство на фарма.
РЕФЕРЕНТНИ КЛИЕНТИ
 • Индивидуални земјоделски производители;
 • Капацитети од областа на земјоделско производство;
 • Капацитети од областа на преработка на земјоделски производи;
 • Капацитети за производство на вино;
 • Мали претпријатија од други услужни и производни дејности.
 • Невработени лица вклучени во Прграма за самовработување 2007-2012 при што се изработени 80 бизнис планови од областа на земјоделието како, прозводство на житни култури, градинарски култури, овоштарство, сточарство и услужни услуги во земјоделието

Нашата локација